Tallinna Kunstikooli kodukord


1. Tallinna Kunstikooli (edaspidi kunstikooli) õpilaskond moodustub sisseastumiskatsete alusel.
2. Õppetöö Kunstikoolis toimub kursuste süsteemis.
3. Õppetöö jaguneb kolmeks trimestriks:
I trimester (1. september – 30. november),
II trimester (1. detsember – 28. (29.)veebruar),
III trimester 1. märts – 31. mai.
4. Õppetöö toimub Kunstikoolis esmaspäevast reedeni ja tunnid algavad üldjuhul kell 14:40 ja lõpevad 20:25.
5. Iga trimestri lõpus toimub hindamine. Hindamine võib olla arvestuslik või hindeline vastavalt õpperühmale.
6. Kooliaasta lõpul toimub välipraktika kas linnas või maal. Praktikatel ja õppereisidel järgivad õpilased üldtunnustatud viisakusreegleid ning täidavad õpetajate poolt antavaid õppeülesandeid või muid vajalikke korraldusi.
7. Viimase kursuse lõpul teeb kunstikooli õpilane lõputöö.
8. Õpilane on kohustatud kinni pidama õpetajate ja direktori antud korraldustest ja juhistest, mis puudutavad õppetööd ja üldist sisekorda koolis.
9. Õpilane vastutab koolis kaasasoleva raha, mobiiltelefoni ja teiste väärtasjade eest. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
10. Õpilane hoiab kooli vara. Ta vastutab oma töökoha, talle kasutamiseks antud õppevahendite ja inventari säilivuse ja puhtuse eest. Lapsevanem korvab kahjud, mis on tekitatud tahtlikult või tulenevad kooli sisekorra eeskirjade eiramisest.
11. Õpilane on tunnis tähelepanelik, töötab hoolega, täidab õpetaja korraldusi ja kasutab tundi maksimaalselt oma võimete arendamiseks.
12. Õpilane ja õpetaja suhtlevad vastastikku lugupidavalt.
13. Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja. Tekkinud konfliktid lahendatakse asjaosaliste poolt väljaspool õppetunni aega.
14. Muudatustest tunniplaanis teatab õpetaja, rühmajuhendaja või õppealajuhataja.
15.  Kunstikoolist puudumine peab olema põhjendatud ning sellest peab olema teavitatud rühmajuhatajat.
16. Vahetund on õpilasele puhkamiseks. Vahetunnis ja puhkehetkedel käitutakse viisakalt, ei häirita kaasõpilasi, täidetakse õpetajate korraldusi.
17.  Ära sea ohtu kaasõpilaste ja enese turvalisust: koolimajas on keelatud  joosta, rüseleda ja lärmata.
18. Oma sõprade ja tuttavate (kes pole kunstikooli õpilaste nimekirjas) viibimisest koolimajas tuleb teavitada kooli valvurit.
19. Õpilane ei ropenda, ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootikume, ei mängi hasartmänge, ei ahista kaaslasi vaimselt ega füüsiliselt.
20. Iga õpilane ja õpetaja kannab hoolt puhtuse ja korra eest kõigis ruumides. Väärtustades Kunstikooli õpikeskkonda aitab õpilane kaasa meeldiva õhkkonna loomisele Kunstikoolis.
21. Õpilaste õigused:
•olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest. Juhtumitest tuleb informeerida koheselt direktorit või õppealajuhatajat.
•avaldada põhjendatud rahulolematust õpetaja osas rühmajuhatajale, õppealajuhatajale või direktorile.
•olla valitud õpilasesindusse ja selle kaudu teha ettepanekuid direktsioonile ja õppenõukogule.