Hindamise kord


Aine tundmist ja oskuste valdamist kontrollitakse hindamistel, eksamitel, arvestustel ja kaitsmistel. Õpilastööde hindamine toimub iga õppetrimestri lõpus, mil õpilane esitab kõik õppeperioodil teostatud tööd. Hindamiseks moodustatakse õpetajatest hindamiskomisjon. Trimestri-, eksami- ja praktikahinded kantakse õppetöö päevikusse ja õpilase ning lapsevanema teavitamiseks hinnetelehele.

ÕPILASTE HINDAMISE KORD TALLINNA KUNSTIKOOLIS