Avalik teave


Riiklik järelevalve
Riiklikku järelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel huvikooli asukohajärgne maavanem.

Jõustunud kohtulahendid – ei ole.

Riigihankeid ei ole.