UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2020/2021 ÕPPEAASTAKS

Algab õpilaste vastuvõtt Tallinna Kunstikooli alg-(põhikooli 1.-5. klass) ja põhiõppesse (üldhariduskooli 6.-12. klass). Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb diplomitöö kaitsmisega.
Tallinna Kunstikooli õppetasu on 40€ kuus. Õppekava võib läbida ka osaliselt, õppetasu jääb sellisel juhul samaks ja lõpetamisel väljastatakse õpilasele lõputunnistuse asemel hinneteleht.
Eesti Vabariigis kehtestatud ajutisest eriolukorrast tingituna sellel aastal vastuvõtukatseid reaalajas ei toimu. Uusi õpilasi alg- ja põhiõppesse võetakse vastu elektrooniliselt esitatud avalduste alusel 11.-31. maini 2020.

Kliki siin: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

ÕPINGUTE JÄTKAMINE 2020/2021 ÕPPEAASTAL

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud ajutise eriolukorraga peab Tallinna Kunstikool tegema muudatusi õppetöö korralduses, hindamiste ja lõpueksamite läbiviimisel ning uute õpilaste vastuvõtmisel. Järgmise õppeaasta planeeritavate õpperühmade komplekteerimiseks ja vabade õppekohtade väljaselgitamiseks palume lapsevanematelt kiiret infot.
Soovi korral jätkata õpinguid 2020/2021 õppeaastal, täitke palun lisatud lingilt taotlus hiljemalt 30. aprilliks 2020. (Taotluse täitmine on vajalik õpilase erinevate isikuandmete töötlemisega nõustumiseks).

Kliki siin: https://tallinnakunstikool.ee/opingute-jatkamine-2020-2021-oppeaastal/

Soovi korral mitte jätkata õpinguid 2020/2021 õppeaastal, ootame vabas vormis vastust kirja hiljemalt 30. aprilliks 2020 emailile info@tallinnakunstikool.ee.

INFO KÕIKIDEST VÕIMALIKEST MUUDATUSTEST EDASTAME TEILE MEILI TEEL JA KOOLI KODULEHE VAHENDUSEL.

____________

ПРИЕМ НОВЫХ УЧЕНИКОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Начинается прием учащихся на подготовительное (1-5 классы основной школы) и основное образование Таллиннской Xудожественной школы (с 6 класса общеобразовательной школы до 12 класса). Основное образование длится 4 года и заканчивается защитой дипломной работы. Стоимость обучения в Таллиннской Художественной школе составляет 40 € в месяц. Учебный план также может быть завершен частично, плата за обучение остается в этом случае такой же и по окончании обучения ученику будет выдан оценочный лист вместо дисплома. Из-за временной чрезвычайной ситуации, сложившейся в Эстонской Республике, в этом году не будет вступительных экзаменов в режиме реального времени. Новые ученики начальных и средних классов принимаются в электронном виде на основании заявлений с 11 до 31 мая 2020 г.

Нажмите здесь: https://tallinnakunstikool.ee/opilase-vastuvotu-avaldus/

ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЕБЫ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

В связи с временной чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Эстонской Республике, Таллиннская Xудожественная школа должна внести изменения в организацию обучения, проведение оценивания и выпускных экзаменов, а также в условия приема новых учеников. После составления новых учебных групп, запланированных на следующий учебный год, и определения свободных мест нам срочно  необходима информация от родителей.

Если вы хотите продолжить учебу в 2020/2021 учебном году, заполните ходатайство по прилагаемой ссылке не позднее 30 апреля 2020 года. (Заполнение ходатайства необходимо для согласия на обработку личных данных ученика)

Нажмите здесь: https://tallinnakunstikool.ee/opingute-jatkamine-2020-2021-oppeaastal/

Если вы не желаете продолжать учебу в 2020/2021 учебном году, мы ждем ответа в свободной форме на это письмо не позднее 30 апреля 2020 года.

Мы сообщим вам обо всех возможных изменениях по электронной почте и через веб-сайт школы.