Head Tallinna Kunstikooli õpilased ja lapsevanemad!

08.05.2020

Praegu kehtib riigis eriolukord.  Sellest lähtuvalt jätkuvad Tallinna Kunstikoolis õpingud distantsõppes kuni 01.06.2020. Lihtne see ei ole, aga ühiselt pingutades oleme sellega siiani hakkama saanud.
Suur enamus õpilastest on olnud õppetöös hoolsad ja kõvasti pingutanud. Olete õppinud palju enam iseseisvalt probleeme lahendama, oma päevi ise planeerima, ise vastutama ning palju paremini kasutama IT- vahendeid. Suur tänu ja kiitus kõigile, kes on järjepidevalt ja visalt tööd teinud! Suur tänu ka kõigile vanematele, et olete olnud oma lastele toeks, vaatamata üleüldisele väga keerulisele olukorrale.
Seoses eriolukorraga riigis ei saa õpilased ja ka õpetajad sel õppeaastal enam koolimajja tunniplaanijärgselt õppima/õpetama tulla. Oleme seda meelt, et oma koolipere tervise hoidmiseks ning terviseriskide vältimiseks jätkame õppimist eriolukorrast tingituna kuni juunikuuni distantsõppe vormis. Kontaktõpe toimub ainult
4. kursuse õpilastele lõputööde juhendamiseks ja hindamiseks.
Tingituna eriolukorrast riigis võttis õppenõukogu vastu alljärgnevad otsused:

Tunniplaanijärgse distantsõppe lõpetamine

Algõppel (1.-5. klassi õpilastel) lõppeb tunniplaanijärgne distantsõpe 22. mail, st. alates 18. maist algõppe õpilastele enam uusi õppeülesandeid ei anta.
18.-20.05. saavad kõik õpilased digitaalselt esitada oma õpetajatele veel kodus tehtud III trimestri töid hindamiseks/hinnangu andmiseks.
Põhiõppel (6.-12. klassi õpilastel) lõppeb tunniplaanijärgne distantsõpe 29. mail st. alates 18. maist õpilastele enam uusi õppeülesandeid ei anta. Kuni 27.05. saavad kõik õpilased esitada digitaalselt oma õpetajatele kodus tehtud III trimestri töid hindamiseks/hinnangu andmiseks.

II trimestri võlgnevuste likvideerimine

Perioodil 18.-27.05 saavad õpilased esitada digitaalselt II trimestril hindamata jäänud töid (juhul, kui on selliseid vajadusi või õpetajapoolseid nõudmisi). Kui mingil põhjusel hindamata jäänud tööd asuvad koolimajas, on võimalik peale 18.05. rühmajuhendaja või aineõpetajaga eelnevalt kokku leppida aeg; Kokkusaamiseks koolis peab kasutama isikukaitsevahendeid ja järgima reeglit 2 + 2 (grupp ruumis kuni 5 inimest, reegel 2 + 2 kohustuslik).

Hindamine

III trimestri lõpetavad Tallinna Kunstikooli kõik õpilased. Eriolukorrast tingituna ei kasutata III trimestri tööle hinnangu andmiseks numbrilisi hindeid, vaid nii alg- kui põhiõppe puhul ühtset, õppenõukogus kinnitatud eriolukorrast tingitud hindamissüsteemi.
Õpilane, kellel on olnud võimalus osaleda vähemal või rohkemal määral distantsõppes, saab osalenud ainetes III trimestri tulemuseks märke „A“.
Õpilane, kellel ei ole olnud võimalust osaleda distantsõppes, saab mitteosalenud ainetes III trimestri tulemuseks märke „*“.
Mõlemad tulemused/ hinnangud annavad õpilastele teabe selle õppeaasta lõpetamisest, need tulemused ei kuulu järele vastamisele (õpilase soovi korral on see võimalus olemas, kuid mitte kohustuslik ja seda ka vabatahtlikult, peale eriolukorra lõppu).
II trimestri õpitulemusi hinnatakse numbriliselt nagu näeb ette kooli hindamisjuhend.
Õpitulemused sisestatakse e-Kooli 29. maiks.
Aasta lõputunnistusel annab rühmajuhendaja kirjalikult tagasisidet hinnangu andmisega III trimestri kohta „A“või märk „*“ õpisisu kohta.

Lõpukursuse eksamid  (joonistamine, maal, vormiõpetus)

Tingituna eriolukorrast riigis lõpueksameid sel kevadel ei toimu. Tunnistusele märgitakse eksami tulemuseks märge „*“, mis lõpetab õppeaasta, ei kuulu järele vastamisele ja annab võimaluse sooritada ning kaitsta lõputööd.

Lõputööde juhendamine ja kaitsmine

Õpilased, kes soovivad käesoleval õppeaastal kaitsta oma lõputööd, saavad seda teha ühe kaupa (erandjuhul grupis 5 õpilast, isikukaitsevahendid ja 2+2 reeglid kohustuslikud) alates 18.05. eelneval kokkuleppel lõputöö juhendajaga tulla koolimajja oma tööd tegema ja vormistama (isikukaitsevahendite kasutamine kohustuslik).
15. maiks palume teatada rühmajuhendajale oma otsusest teha lõputööd, võimalusel nimetada ka esialgne pealkiri ja koht koolimajas, kus soovitakse kaitsmisel tööd eksponeerida.
Lõputööde kaitsmine toimub 18. juunil. Olenevalt eriolukorrast, kas videosilla kaudu või füüsiliselt kohal olles (grupp kuni 5 inimest + isikukaitsevahendid, lisaks 2 + 2 reegel).
Registreerimine kaitsmisele toimub rühmajuhendaja või lõputöö juhendaja kaudu. Eriolukorra pikenedes lükkub lõputööde kaitsmine augusti kuusse.
Kokkuleppel kooliga, saab sellele kevadele planeeritud lõputööde kaitsmist eriolukorrast tingituna sooritada ka järgmisel kevadel.

Õppeaasta lõpetamine

Ühine pidulik õppeaasta lõpuaktus jääb sel kevadel eriolukorra tõttu ära. Suvevaheaeg algab 31. maist.
Aasta lõputunnistuse edastab rühmajuhendaja digitaalselt või mõnel muul terviseriske välistaval moel. Kõik tööde ja isiklike õppevahendite tagastamisega seoses tekkivad küsimused palume esitada rühmajuhendajale, kes edastavad need soovid kooli juhtkonnale materjalide üleandmise ohutuks korraldamiseks.

Suvepraktikad (põhiõpe)

Tingituna eriolukorrast riigis suvel maali- ja linnapraktikaid planeeritud mahus ja ajal ei toimu.
Õpilastele, kes registreerisid ennast  praktika nimekirja enne 13.03.2020, märgitakse õppenõukogu otsusega tunnistusele praktika tulemuseks märge „*“, mis lõpetab õppeaasta ning riigis valitseva eriolukorra tõttu järelvastamisele/-tegemisele ei kuulu.

4. kursuse lõpetamine

Eriolukorra reeglitest lähtuvalt planeerime korraldada piduliku, Tallinna Kunstikooli lõpetajatele lõputunnistuse üleandmise 4. kursuse õppekava täies mahus täitnud õpilastele koolis ajavahemikul 25.-28. august.
Korralduslikku ja täpsustavat infot saab lugeda kooli kodulehelt www.tallinnakunstikool.ee, või annavad grupijuhid sellest meili teel teada.
Ükski takistus ei ole liiga suur, et seda mitte ületada! Edukat õppeaasta lõppu…olgu see õppeaasta lõpp digitaalsel kujul või siis 2 m kauguselt armastusega lehvitades!

Märt Sults
Tallinna Kunstikool
Direktor

___________

Дорогие родители и ученики Таллиннской Художественной школы

08.05.2020

В стране сейчас действует чрезвычайная ситуация. Исходя из этого дистанционное обучение в Таллиннской Художественной школе продлится до 01.06.2020. Это далеко не просто, но совместными усилиями мы до сих пор справлялись.

Подавляющее большинство учеников много и усердно работали по учебной программе. Вы учились более самостоятельно решать проблемы, сами планировать свой день, брать на себя ответственность и намного лучше использовать ИТ- средства. Большое спасибо и хвала всем, кто работал последовательно и настойчиво! Большое спасибо также всем родителям, за то, что поддерживали своих детей, несмотря на в общем очень сложную ситуацию.

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране ученики и учителя не могут прийти в здание школы в этом учебном году, чтобы учиться/преподавать в соответствии с планом уроков. Мы придерживаемся мнения, что для сохранения здоровья нашей школьной семьи и во избежание риска для здоровья мы продолжим форму дистанционного обучения до июня месяца в связи с чрезвычайной ситуацией. Контактное обучение проводится только с учениками 4-ых курсов для руководства и оценивания дипломных работ.

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране педагогический совет принял следующие решения:

Завершение дистанционного обучения в соответствии с учебным планом

В начальном образовании (для учащихся 1-5 классов) дистанционное обучение согласно плану урока заканчивается 22-ого мая, т.е. с 18-ого мая ученикам подготовительных курсов больше не будут даваться новые учебные задания.

С 18-ого по 20-ое мая все учащиеся еще могут представить в цифровом виде своим учителям работы третьего триместра, проделанные дома для оценки / обратной связи.

В базовом образовании (учащиеся 6-12 классов) дистанционное обучение по плану урока заканчивается 29-ого мая, т.е. с 18-ого мая ученикам больше не будут даваться новые учебные задания.

До 27.05. все учащиеся могут представить в цифровом виде своим учителям работы третьего триместра, проделанные дома для оценки / обратной связи.

Ликвидация долгов за второй триместр

В период с 18-ого по 27-ое мая учащиеся могут представить в цифровом виде работы, которые не были оценены во втором триместре (если есть необходимость или по требованию учителя). Если по какой-либо причине работа, которая не была оценена, находится в здании школы, то после 18.05. возможно заранее договориться о времени с руководителем группы или преподавателем предмета; чтобы встретиться в школе, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правило 2 + 2 (группа до 5 человек в одном пространстве, правило 2 + 2 обязательно).

Оценивание

Все учащиеся Таллиннской Художественной школы закончат третий триместр. В связи с чрезвычайной ситуацией для оценки работ третьего триместра не используется числовая система, но в случае как начального, так и базового образования используется единая система оценивания, утвержденная педагогическим советом.

  1. Ученик получит результат «А» в третьем триместре по ​​всем предметам, на которых имел возможность в большей или меньшей степени участвовать в дистанционном обучении.
  2. Ученик получит знак «*» по всем предметам в результате третьего триместра, на которых не имел возможности участвовать в дистанционном обучении.

Оба результата / оценки предоставляют учащимся информацию о конце учебного года, эти результаты не нуждаются в пересдаче (эта опция доступна, если ученик желает, но не обязательна, а также на добровольной основе, после окончания чрезвычайной ситуации).

Результаты второго триместра оцениваются по числовой системе в соответствии с руководством школы по оцениванию.

Результаты обучения будут введены в e-kool к 29-ому мая.
В аттестате руководитель группы даст письменную обратную связь об учебном содержании оценки  «А» или знака «*» за третий триместр.

Выпускные экзамены (рисунок, живопись, скульптура)

Из-за чрезвычайной ситуации в стране этой весной выпускных экзаменов не будет. Результат экзамена будет отмечен знаком «*» на аттестате, который позволяет закончить учебный год, не подлежит пересдаче и дает возможность завершить и защитить дипломную работу.

Руководство и защита дипломных работ

Учащиеся, которые хотят защитить свою дипломную работу в этом учебном году, могут сделать это по одному (в исключительных случаях максимум в группе из 5-ти человек, средства индивидуальной защиты и правила 2 + 2 обязательны) с 18.05. с предварительного согласия руководителя дипломной работы, можно прийти в здание школы, чтобы выполнить и оформить свою работу (использование средств индивидуальной защиты обязательно).

К 15-ому мая просим информировать руководителя группы о своем желании делать дипломную работу, по возможности указав также первоначальное название работы и место на территории школы, где вы хотели бы экспонировать свою работу для защиты.

Защита дипломных работ будет проходить 18-ого июня.

Вследствие чрезвычайной ситуации, либо через видеомост, либо при физическом присутствии (группа до 5 человек + средства индивидуальной защиты, а также правило 2 + 2).

Регистрация на защиту происходит через руководителя группы или руководителя дипломной работы. В случае продления чрезвычайной ситуации защита дипломных работ откладывается на август.

По согласованию со школой защита дипломных работ, запланированных на эту весну, также может быть осуществлена ​​следующей весной в связи с чрезвычайной ситуацией.

Завершение учебного года 

Совместная церемония выпускных будет отменена этой весной из-за чрезвычайной ситуации. Летние каникулы начинаются 31-ого мая.
Аттестат конца года будет передан руководителем группы в цифровом виде или другим способом, исключающим риски для здоровья. Все вопросы, касающиеся возвращения работ и личных вещей, следует адресовать руководителю группы, который направит эти запросы руководству школы для безопасной передачи материалов.

Летняя практика (базовое образование)

Из-за чрезвычайной ситуации в стране летняя и городские практики не проводятся в запланированных объемах и время в течение лета.
По решению педагогического совета результатом учащихся, которые зарегистрировались в списке на участие в летней практике до 13.03.2020, будет знак «*» в аттестате, который позволяет закончить учебный год и не подлежит пересдаче из-за чрезвычайной ситуации в стране.

Завершение 4-ого курса

Исходя из правил чрезвычайной ситуации, мы планируем организовать церемонию передачи дипломов выпускникам Таллиннской художественной школы, которые завершили 4-й курс обучения в полном объеме в школе в период с 25-ого по 28-ое августа.

Организационную и уточняющую информацию можно прочитать на школьном веб-сайте www.tallinnakunstikool.ee, или руководители группы сообщат об этом по электронной почте.
Нет слишком большого препятствия, чтобы его не преодолеть! Успешного завершения учебного года… будь то конец учебного года в цифровом виде или помахивание рукой с любовью на расстоянии 2 м!

Мярт Сульц

Таллиннская Художественная школа

Директор