Head vanemad ja õpilased!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest jätkub distantsõpe Tallinna Kunstikoolis kuni 31.03.21.

„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks tuleb järgida selleks ettenähtud meetmeid ja huviharidusele ette nähtud täiendavaid piirangud“, mis p 20¹³ kohaselt kehtivad alates 03. märtsist 2021 kuni märtsi lõpuni:

  1. Kooli siseruumides on lubatud üksnes individuaalõpe (1 õpilane + 1 õpetaja).
  2. Teiste inimestega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa;
  3. Kooliruumides tuleb kanda meditsiinilist maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Disainmaskid ei ole aktsepteeritavad.
  4. Välitingimustes on lubatud õppetegevus kuni 10 inimesega grupis, sealhulgas rühma-juhendaja(d). Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.

Märt Sults

Tallinna Kunstikooli direktor

 

Уважаемые родители и ученики!

По распоряжению Правительства Республики дистанционное обучение в Таллиннской художественной школе продлится до 31.03.21.

«Чтобы предотвратить распространение COVID-19, необходимо соблюдать предусмотренные для этой цели меры и дополнительные ограничения для обучения по интересам», которые, согласно пункту 20¹³, действуют с 3 марта 2021 года до конца марта:

  1. Внутри школы разрешено только индивидуальное обучение (1 ученик + 1 учитель).
  2. При передвижении по территории школы необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров с другими людьми;
  3. В школьных помещениях необходимо носить медицинскую маску и соблюдать требования дезинфекции. Маску не должны носить дети в возрасте до 12 лет или люди, которые не могут носить маску по состоянию здоровья, характеру деятельности или другим важным причинам. Дизайнерские маски недопустимы.
  4. Разрешены мероприятия на свежем воздухе в группе до 10 человек, включая группового репетитора (ов). Необходимо убедиться, что не происходит контакта с другими группами и соблюдаются требования дезинфекции.

Märt Sults

Директор Таллиннской художественной школы