Avalik teave

Riiklik järelevalve
Riiklikku järelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel huvikooli asukohajärgne maavanem.

Jõustunud kohtulahendid - ei ole.

Riigihankeid ei ole.