Andmekaitse

Tallinna Kunstikooli andmekaitsetingimused

Tallinna Kunstikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimused (.bdoc) (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)

Töötleme õpilaste, lastevanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

• avaliku ülesande täitmisel,

• juriidilise kohustuse täitmisel,

• Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui nõusolekut ei anta või võetakse see tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil info@tallinnakunstikool.ee .

Nõusoleku vorm isikuandmete töötlemiseks (.docx)

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud ankeet saata aadressile ankeet@tallinnakunstikool.ee, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeet tuua kooli kantseleisse.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

1. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infostendidel või kooli sotsiaalmeedia kanalis. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

2. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi. Hõlbustamaks õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe edastamiseks loob kool iga õpperühma õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-õpilaspilet, e-kool).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on sekretär/õppejuht/direktor. e-post: info@tallinnakunstikool.ee